REGULAMIN


Podstawowe informacje

 1. Właścicielem Internetowego Sklepu Hesed.org.pl jest Misja HESED z siedziba w Trzebieszowice 50/1 57-540 Ladek Zdrój. NIP 8811499629 Regon 388187779
 2. Zamówienia można składać poprzez Sklep Internetowy, jak również e-mailem na adres: sklep@hesed.org.pl
 3. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i e-maila - po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi dane zamówienie jedną z powyższych możliwości. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.
 4. Klienci posiadający konto e-mail są informowani o statusie zamówienia poprzez pocztę elektroniczną
 5. W przypadku braku towaru w magazynie klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 6. Do każdego zakupu dołączamy potwierdzenie zakupu (paragon imienny). Na prośbę klienta wystawiamy faktury VAT (o tym fakcie należy poinformować sklep.hesed.org.pl).
 7. Należność za zamówiony towar Klient reguluje przy odbiorze (za pobraniem) lub z góry kartą kredytową lub przelewem, e-przelewem (przedpłatą).

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru bez podania przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy:
a. dostarczania nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych - dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
b. dostarczania gazet, periodyków lub czasopism dostępnych w Księgarni, z wyjątkiem prenumeraty takich wydawnictw.

3. Uprawnienie od odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

4. W celu skorzystania z powyższego uprawnienia Kupujący powinien złożyć Księgarni oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy oraz zwrócić towar Sklepu, przesyłając go na adres: Misja HESED Trzebieszowice 50/1, 57-540 Ladek Zdrój z dopiskiem „ZWROT”.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dogodnej dla Kupującego formie: za pośrednictwem poczty e-mail lub poprzez przesłanie wraz ze zwracanym towarem oświadczenia na piśmie. Oświadczenie musi zawierać informacje pozwalające na identyfikację zamówienia (np. nr zamówienia, nr faktury).

6. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone zgodnie z wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. „O prawach konsumenta” (dostępny pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827). Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

7. Sklep gwarantuje zwrot ceny towaru oraz kosztów dostawy. Koszty odesłania towaru pokrywa Kupujący. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

8. Pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Kupującego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.

9. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami, w szczególności na zwrot na wskazany przez niego w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego.

 Reklamacje

1. Sklep jest obowiązany do dostarczenia rzeczy wolnych od wad fizycznych. W przypadku niezgodności towaru z umową (posiadającego wady fizyczne), Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy bezpośrednio Kupującemu.

2. Reklamacja może zostać złożona za pośrednictwem poczty e-mail lub pisemnie, wraz ze wskazaniem numeru zamówienia lub numeru faktury, przyczyn reklamacji oraz żądaniem usunięcia wady, wymiany na rzecz wolną od wad, obniżenia ceny lub oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.

3. Reklamowany towar należy odesłać na adres: Misja HESED, Trzebieszowice 50/1, 57-540 Ladek Zdrój z dopiskiem „REKLAMACJA”.

4. Uprawnienia do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy nie przysługują Kupującemu, jeżeli Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Księgarnię albo Księgarnia nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

5. Księgarnia rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

6. W przypadku uznania reklamacji, Sklep w zależności od żądania Kupującego naprawi lub wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (towar niedostępny, wyczerpany nakład) zwróci należność za towar podlegający reklamacji lub zaproponuje inne spośród dostępnych w Sklepie towarów; bądź też w przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy zwróci uiszczoną przez Kupującego należność w całości lub w części. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwróci poniesione przez Kupującego koszty odesłania reklamowanego towaru.

7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep przekaże Kupującemu na trwałym nośniku oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W przypadku wyrażenia zgody Sklep wraz z oświadczeniem przekaże informację o podmiocie uprawnionym do rozwiązywania sporów właściwym dla Sklepu.

8. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Ochrona danych osobowych

1. Sklep.hesed.org.pl przetwarza dane osobowe podawane przez Kupującego przy rejestracji profilu na stronie Sklepu lub przy składaniu zamówienia.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sklep zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz z przepisów krajowych.

3. Administratorem danych osobowych jest Misja HESED z siedziba w Trzebieszowice 50/1 57-540 Ladek Zdrój. NIP 8811499629 Regon 388187779 Dane przechowywane są pod adresem Trzebieszowice 50/1 57-540 Ladek Zdrój

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest kontakt w następujących formach:
• telefoniczny, pod numerem: 570670147;
• e-mailowy, pod adresem: jaro@hesed.org.pl
• listowny, pod adresem: Misja HESED adres do korespondencji Trzebieszowice 50/1, 57-540 Ladek Zdrój

5. Dane osobowe, przekazywane podczas rejestracji profilu na stronie Sklepu lub przy składaniu zamówienia, mogą być przetwarzane w celu założenia konta (profilu) w sklepie, składania i realizacji zamówień, wysyłki towaru oraz ewentualnie obsługi złożonej przez Kupującego reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający Sklep do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy. W zakresie w jakim dane osobowe znajdą się w dokumentach księgowych, będą przetwarzane w celach i granicach wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W pewnych sytuacjach dane będą mogły być przetwarzane również w celach archiwalnych (dowodowych) na potrzeby wykazania w przyszłości określonych faktów, a także w celu oferowania Kupującemu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług Sklepu. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uprawniający do przetwarzania danych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Księgarni.

6. W ramach struktury organizacyjnej Sklep jako administratora, dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Odbiorcami danych mogą natomiast być: (I) partnerzy Sklepu, z którymi współpracuje ona łącząc produkty i usługi, (II) działające na rzecz Sklepu firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, ubezpieczeniowe, (III) firmy kurierskie i pocztowe, (IV) podmioty obsługujące płatności elektroniczne.

7. Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, aż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z tym zamówieniem, regulowanych odrębnymi przepisami oraz do czasu wygaśnięcia obowiązku Sklepu przechowywania dokumentów księgowych.

9. W związku z przetwarzaniem przez Sklep danych osobowych, Kupującemu przysługuje prawo do: (I) dostępu do danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych); (II) sprostowania (poprawienia) danych; (III) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie; (IV) ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych); (V) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli odbywa się ono na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; (VI) przeniesienia danych do innego administratora.

10. Kupujący uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie przez Sklep danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

11. Dane osobowe przekazywane są Sklepowi w sposób dobrowolny. Niepodanie wymaganych przez Sklep danych sprawi jednak, że Kupujący nie będzie mógł założyć konta (profilu) w sklepie, a przez to dokonywać w nim zakupów.

12. Sklep nie zamierza profilować danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z osobą Kupującego na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

 

Płatności

 1. W przypadku płatności przy odbiorze, Klient reguluje należność gotówką przy dostarczeniu towaru.
 2. W przypadku płatności kartą kredytową lub PayPal przez własny system bankowości elektronicznej: klient podaje swoje dane w systemie PayPal i na zewnętrznej, bezpiecznej stronie autoryzacyjnej banku, który przesyła do nas informacje o autoryzacji płatności. Zamówienia będą realizowane po otrzymaniu autoryzacji.
 3. Klienci dokonujący przedpłaty, wykonują następującą procedurę. W takim przypadku:
  • Należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto Misja HESED BNP Paribas  08 1600 1462 1853 1168 4000 0003 w tytule przelewu podając numer zamówienia oraz nazwisko.
  • Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia).
  • Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie Misji HESED.

Wysyłka

 1. Towar jest wysyłany do klienta w ciągu maksymalnie 7 dni od momentu potwierdzenia zamówienia lub momentu wpłynięcia pieniędzy na konto (w przypadku przedpłaty) i jest dostarczany według wskazań klienta. Zasadniczo, gdy towar jest dostępny w magazynie, wysyłka następuje w następnym dniu roboczym. Przesyłki nie są realizowane w soboty i niedziele.
 2. Przesyłki priorytetowe i kurierskie są realizowane tego samego dnia roboczego lub następnego dnia roboczego rano.
 3. Wysyłka książek w formacie PDF jest realizowana na adres e-mail zamawiającego. Zabezpieczeniem PDF'u jest Imię i nazwisko, e-mail lub numer zamówienia jako znak wodny na każdej stronie książki w formacie PDF.

Postanowienia końcowe

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące ID oraz hasło klienta.
 2. Dane klientów sklepu będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży. Będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U nr 133 poz. 883.
 3. Oferta ważna na terenie Polski. Przesyłki zagraniczne są realizowane po wcześniejszym uzgodnieniu i opłaceniu z góry (przelew na konto lub karta kredytowa) wartości zamówienia i kosztów przesyłki zgodnie z tabelą opłat Poczty Polskiej.
 4. W razie wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z właścicielem sklepu Misja HESED tel. 570670147, e-mail: sklep@hesed.org.pl.